Dogs and Kids - 家多咗個PET
Production company(s):
Description:
當你萌生飼養毛孩既時候,你會有乜嘢考慮?飼養毛孩係咪只有愛心就可以呢?四個有小朋友嘅愛狗家庭同四隻有故事嘅狗狗配對,之後家庭中既小朋友通過一連串嘅訓練同課堂後,向狗狗許下一生一世嘅承諾,開始領養狗狗回屋企!